23 Haziran 2014 Pazartesi

Geri tuşu işlemleri - Back Button


uses
FMX.Platform, FMX.VirtualKeyboard;

procedure TForm1.FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word; var KeyChar: Char; Shift: TShiftState);
var
FService : IFMXVirtualKeyboardService;
begin
if Key = vkHardwareBack then
begin
TPlatformServices.Current.SupportsPlatformService(IFMXVirtualKeyboardService, IInterface(FService));
if (FService <> nil) and (vksVisible in FService.VirtualKeyBoardState) then
begin
// Back button pressed, keyboard visible, so do nothing...
end else
begin
// Back button pressed, keyboard not visible or not supported on this platform, lets exit the app...
if MessageDlg('Exit Application?', TMsgDlgType.mtConfirmation, [TMsgDlgBtn.mbOK, TMsgDlgBtn.mbCancel], -1) = mrOK then
begin
// Exit application here...
end else
begin
// They changed their mind, so ignore the Back button press...
Key := 0;
end;
end;
end
...
end;

Önemli Not: Kodlarımın çoğu farklı kaynaklardan not defterlerine toplanarak biriktirilmiştir. Bu sebeble bir çoğunda Kaynak belirtemiyorum. Bu gibi durumda olan ve kaynağını bildiğiniz bir Kod Yazım var ise yorum olarak bildirmeniz rica olur. Saygılar.