19 Temmuz 2014 Cumartesi

Delphi Dosya Kopyalama (Yüzdeli)

Merhabalar,

Dosya kopyalama yaparken nedenini hala anlayamadım ama birçok yöntemi çalıştıramadım.
Her zaman ki gibi gezinirken Muharrem hocamızın paylaştığı örneklerden bir tanesini daha ele geçirmiş bulunmaktayım :)

Uygulama görüntüsü:

Lafı fazla uzatmadan kodlara ve kullanımına geçmek istiyorum.


Uses DateUtils;

Var
 xboolDurdur : Boolean = False;

function DosyaKopyala( strKaynak, strHedef: String; boolUzerineYaz:Boolean; Gauge:TGauge; aLabel:TLabel): Boolean;
Var
 fsKaynak, fsHedef : TFileStream;
 Miktar : DWord;
 Buffer : Array [0..(1024*64)-1] of Byte; // 64 KByte'lık paketler halinde kopyalanacak...
 tBas  : TDateTime;
begin
 tBas  := Now;
 Result := False;
 // Kaynak Dosya Var mıdır ? Kontrolü...
 if NOT FileExists( strKaynak ) then
 begin
   MessageDlg( 'Kaynak dosya mevcut olmadığı için kopyalama işlemi yapılamadı...', mtError, [mbOk], 0);
   Exit;
 end;

 // Üzerine yazma izni yoksa Hedef Dosya Var mıdır ? Kontrolü...
 if NOT boolUzerineyaz then
 begin
  if FileExists( strHedef ) then
  begin
   MessageDlg( 'Hedef dosya mevcut ve üzerine yazma izni vermediğiniz için kopyalama işlemi yapılamadı...', mtError, [mbOk], 0);
   Exit;
  end;
 end;

 fsKaynak := TFileStream.Create( strKaynak, fmOpenRead or fmShareDenyNone );
 Try
  if Gauge <> Nil then
  begin
   Gauge.MinValue := 0;
   Gauge.MaxValue := fsKaynak.Size;
  end;

  Try
   fsHedef := TFileStream.Create( strHedef, fmCreate );
  Except
   MessageDlg( 'Hedef dosya oluşturulurken bir sorun olduğu için kopyalama işlemi yapılamadı...', mtError, [mbOk], 0);
   fsKaynak.Free;
   Exit;
  End;
  fsKaynak.Seek( 0, soFromBeginning );

  Miktar := SizeOf(Buffer);
  while (fsKaynak.Size - fsKaynak.Position > Miktar) AND (NOT xboolDurdur) do
  begin
   fsKaynak.Read( Buffer, Miktar );
   fsHedef.Write( Buffer, Miktar );
   if Gauge <> Nil then Gauge.Progress := fsKaynak.Position;
   if aLabel <> Nil then aLabel.Caption := Format('Miktar: %d / %d Kb'
                          + #13'GeçenSüre: %d saniye'
                          + #13'Tahmini Sure: %d saniye'
                          + #13'Tahmini KalanSüre: %d saniye', [
        fsKaynak.Position div (1024)
      , fsKaynak.Size   div (1024)
      , SecondsBetween(Now, tBas)
      , (SecondsBetween(Now, tBas) * fsKaynak.Size) div (fsKaynak.Position)
      , (SecondsBetween(Now, tBas) * fsKaynak.Size) div (fsKaynak.Position) - SecondsBetween(Now, tBas) ]);
   Application.ProcessMessages;
  end;
  if NOT xboolDurdur then
  begin
   Miktar := fsKaynak.Size - fsKaynak.Position + 1;
   if Miktar > 0 then
   begin
    fsKaynak.Read( Buffer, Miktar );
    fsHedef.Write( Buffer, Miktar );
   end;
   if Gauge <> Nil then Gauge.Progress := fsKaynak.Position;
  end else
  begin
   MessageDlg( 'İsteğiniz üzerine kopyalama işlemi durdururldu...', mtWarning, [mbOk], 0);
  end;
  fsKaynak.Free;
  fsHedef.Free;
 Finally
  Result := True;
 End;
end;

Kullanımı
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
Var
 KaynakDosya,
 HedefDosya  : String;
begin
 if TBitBtn(Sender).Caption = 'Başlat' then
 begin
  xboolDurdur := False;
  TBitBtn(Sender).Caption := 'Durdur';
  KaynakDosya := 'd:\ARMAN-Genel\Movies\Avengers\Avengers,The.(Yenilmezler).TR.BRRip.XviD.avi';
  HedefDosya := 'd:\test.avi';
  if DosyaKopyala( KaynakDosya, HedefDosya, True, Gauge1, Label1 ) AND ( NOT xboolDurdur )
   then MessageDlg('Kopyalama işlemi başarıyla tamamlandı...', mtInformation, [mbOk], 0)
   else if ( NOT xboolDurdur ) then MessageDlg('Kopyalama işlemi yapılamadı...', mtError, [mbOk], 0);
 end else
 begin
  xboolDurdur := True;
  TBitBtn(Sender).Caption := 'Başlat';
 end;
end;


EK Bilgi : - Kopyalamak için herhangi bir TGauge veya TLabel kullanmak istemezseniz

DosyaKopyala( KaynakDosya, HedefDosya, True, Nil, Nil )

şeklinde parametre olarak Nil yazarak kullanabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder