2 Ekim 2014 Perşembe

Delphi Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurlarını Okuma

Merhabalar,Geçtiğimiz günlerde merkez bankası döviz kurları için kullanılan Html sayfasını kapatmış bulunmakta. Bunu bazı eski firmalar .xml servisleri açılmadan önce kullandığı için bu yenilik sayesinde artık xml yapısına geçmelidirler.

Bu durum için bir procedure hazırladım. Bu procedure için forma 1 tane "XMLDocument" nesnesi yerleştirmelisiniz.

Aşağıda dönen verileri almanız için gerekli notları bıraktım onları istediğiniz gibi txt dosyası içerisine kaydedebilirsiniz artık.

//Kullanımı:
DovizIslemleri(XMLDocument1);

Uses Vcl.ExtActns;

procedure DovizIslemleri(XMLComp: TXMLDocument);
var
 I: Integer;
 S,
 LocalFile,
 tmpUrl: String;
 HeaderNode,
 CurrNode: IXMLNode;
 {$REGION 'Gerekli Fonksiyonlar'}
 function DownloadURLFile(const UrlFile, LocalFile : TFileName) : boolean;
 begin
  Result:=True;

  with TDownLoadURL.Create(nil) do
  try
   URL:=UrlFile;
   Filename:=LocalFile;
   try
    ExecuteTarget(nil);
   except
    Result:=False;
   end;
  finally
   Free;
  end;
 end;

 function Kontrol(xDate:String;Url: String): String;
 var
  D1,
  D2,
  Tmp: String;
 begin
  Tmp := FormatDateTime('t',Now);
  if (Trim(xDate) = '') or (StrToTime(Tmp) < StrToTime('15:30')) then //2. koşulun sebebi saat 15:30 dan önce her zaman bir önceki günün değeri gelir
   Url := Format(Url,['today'])
  else
  begin
   D1 := FormatDateTime('yyyymm', StrToDate(xDate));
   D2 := FormatDateTime('ddmmyyyy', StrToDate(xDate));
  
   Tmp := D1 + '/' + D2 ;
   Url := Format(Url,[Tmp]); 
  end;
  Result := Url;
 end;
 {$ENDREGION}
begin
 try 
  LocalFile := IncludeTrailingPathDelimiter(ExtractFilePath(Application.ExeName)) + 'temp.TMB.xml';
  tmpUrl := Kontrol(DateToStr(Date),'http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/%s.xml');
  Screen.Cursor:=crHourglass;
  try
   if not DownloadURLFile(tmpUrl, LocalFile) then
   begin
    Screen.Cursor:=crDefault;
    Raise Exception.CreateFmt('İnternet ile ilgili bir problem ile karşılaşıldı lütfen tekrar deneyiniz..',[]);
    Exit;
   end;

   if not FileExists(LocalFile) then
   begin
    Screen.Cursor:=crDefault;
    raise exception.Create('Xml İndirilemedi!');
    Exit;
   end;
   XMLComp.Active := False;
   XMLComp.FileName := LocalFile;
   XMLComp.Active:=True;

   HeaderNode := XMLComp.DocumentElement;
   S     := HeaderNode.Attributes['Tarih'];// Tarih

   for i := 0 to HeaderNode.ChildNodes.Count - 1 do
   begin
    CurrNode := HeaderNode.ChildNodes.Get(I);

    {$REGION 'Dönenler'}
(*    //PARA KODU
    CurrNode.Attributes['Kod']
    //<Unit>
    CurrNode.ChildNodes.Get(0).NodeValue;
    //<Isim>
    CurrNode.ChildNodes.Get(1).NodeValue;
    //<CurrencyName>
    CurrNode.ChildNodes.Get(2).NodeValue;
    //<ForexBuying>
    CurrNode.ChildNodes.Get(3).NodeValue;
    //<ForexSelling>
    CurrNode.ChildNodes.Get(4).NodeValue;
    //<BanknoteBuying>
    CurrNode.ChildNodes.Get(5).NodeValue;
    //<BanknoteSelling>
    CurrNode.ChildNodes.Get(6).NodeValue;
    //<CrossRateUSD>
    CurrNode.ChildNodes.Get(7).NodeValue;
    //<CrossRateUSD>
    CurrNode.ChildNodes.Get(8).NodeValue;
 *)    
    {$ENDREGION}
   end;
  finally
   DeleteFile(LocalFile);
   Screen.Cursor:=crDefault;
  end;
 except
  on E: Exception do ShowMessage(E.Message);
 end;//try
end;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder